Õppekorralduse alused

1.Õppemaksu tasumise kord
1.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Felola Koolituskeskus juhatus. Juhatusel on õigus määrata ka õppemaksust vabastamise ja soodustuste andmise korra.
1.2. Õppemaksud arvestab ja kinnitab Koolituskeskuse juhataja.
1.3. Õppemaksu tasumise kohustus sätestakse õpilase või tema seadusliku esindaja jaKoolituskeskuse vahelise lepinguga.
1.4. Lepingus märgitud õppemaksu suurus, selle arvestamise meetodid, tasumise kord ja tähtajad ning muud erakooliseaduses sätestatud tingimused. Kliendid, kellega on sõlmitud õppelepingud, lahendavad õppemaksuga seotud küsimusi, lähtudes õppelepingu tingimustest. Kliendid, kellega ei ole sõlmitud õppeleping, lahendavad õppemaksu puudutavaid küsimusi, lähtudes Õppekorralduse alustest.
1.5. Koolituskeskus võib saada sihtotstarbelist toetust riiklikelt institutsioonidelt, kes on huvitatud koolituse toimumisest selles valdkonnas.
1.6. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Koolituse eest tasumine toimub arvel märgitud rekvisiitidelel. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
1.7. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
1.8. Pikemate kursuste puhul puudutatud tundide eest ei tee koolituskeskus ümberarvestust.

2. Kooolitusest loobumine
2.1. Kui koolitusele registreerunu ei võta koolitusest osa, peab ta sellest Koolituskeskusesse teavitama e-posti teel info@felola.ee või telefoni teel 5532130.
2.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. 
2.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem, kui 7 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
2.4. Juhul kui õpilane on tasunud ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest Koolituskeskusest mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata
2.5. Makstud ettemaks ja õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
2.6 Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, töölähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

3. Õppija õigused ja kohustused
       3.1. Õppijal on õigus:

  • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud koolitusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
  • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
  • kasutada muid õppelepinguga sätestatud õigusi;
  • saada kursuse lõpus tunnistus.

    3.2. Õppija on kohustatud:
  • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
  • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
  • olla korrektne ja heatahtlik kõigi teiste õpilaste, õpetajate ning koolis viibivate isikute suhtes;
  • tasuma õppemaksu arvel märgitud summas ja vastavalt arvel kirjutatud tähtpäevale;

4. Tunnistuse väljastamise kord
4.1. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolitusel osaleja osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd. Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse positiivsele tulemusele sooritatuks, kui õigete vastuste arv on 60-100% maksimaalsest punktide arvust.
4.2. Tunnistuse/tõendi allkirjastab Koolituskeskuse juhataja.
4.3. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse Koolituskeskuses koolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat (lisatasu eest).

5. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
5.1. Koolituskeskuse koolitajad ja lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

6. Vaidluste lahendamise kord
6.1. Koolituskeskuse klientidel on õigus esitada kaebust.Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras
6.2. Koolituskeskuse ja kliendi vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Viru maakohtus.
6.3. Ettepanekud ja kaebused arvestatakse Koolituskeskuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.