Enesekontrolli HACCP 8 AK H koolitus, väljaõpe

Enesekontrolli Haccp 8 AK H koolitus, väljaõpe

Sellel kahepäevasel enesekontrollikoolitusel lähtutakse koolitusel saavutada soovitavast eesmärgist- kaardistada ära ettevõtte tegevus, koostada enesekontrolliplaani koostamise kava ning teise päeva lõppedes lahkuda oluliselt suures osas valmis enesekontrolliplaaniga. Koostatud enesekontrolliplaan on digitaalne ja jääb osalejale. 

Rühm: Enesekontroll

Õppekava koostamise alus, vastavus: Toiduseadus; nõue HACCP-alastele teadmistele tuleneb (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, II Lisa XII peatüki punktist 2: 2. et käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud korra väljatöötamise ja haldamise eest või asjakohaste juhiste rakendamise eest vastutavad isikutel on vastav HACCP põhimõtete kohaldamise alane väljaõpe; märgistuse nõuded määrusest 1169/2011.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi ja meelde tuletanud enesekontrolli HACCP põhitõed ning osaleja on koostanud endale suures osas valmis enesekontrolliplaani.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud toidule, kuidas koostada enesekontrolli vastavalt seitsme põhimõtte ja seadusandluse põhjal. Osalejal on suures osas valmis enesekontrolliplaan.

Sihtgrupp: toidukäitleja, toitu käitlevad asutused, enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani eest vastutav isik, ettevõtte tunnustamist/teavitamist läbiviiv isik; lisaks ka töötajad, kes vastutavad toidualase teabe ja toitumisalase teabe kogumise eest ettevõttes.

Keeled: Eesti, vene, inglise keel

Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalenu saab aru, millel põhineb ja kuidas koostada ettevõtte majandustegevusdokumente ja/või enesekontrolliplaani; koolitusel osalenu lahkub koolituselt muudetud enesekontrolliplaaniga või enesekontrolliplaani mustandiga; lisaks oskab osalenu otsida infot toidualase teabe ja toitumisalase teabe kokkupanemise jaoks.

Õppe maht: 8 AK H, millest 4 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 4 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu:

 • HACCP ja mõisted,  toiduhügieeni põhimõtted
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid
 • toidu saastumise ohtude analüüs
 • toidu saastumise riskide hindamine
 • kriitiliste kontrollpunktide (KKP) määramine toidukäitlemisettapidel
 • kriitiliste piirväärtuste kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides
 • enesekontrollisüsteemi tugiprogramm kriitiliste piirväärtuste ohjamiseks
 • enesekontrollisüsteemi plaani koostamine 7 põhimõtte järgi
 • enesekontrollisüsteemi ettevõttesisene auditeerimine
 • enesekontrolliplaani koostamine vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti juhistele; majandustegevusteade ja tegevusluba;
 • toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine
 • suund 1: kui osaleb tootja, läbitakse paralleelselt punktid: asendiplaan, ruumide plaan, enesekontrolli töörühm, tootekirjelduse koostamine, tehnoloogiline skeem, tootmisprotsessi etappide lühikirjeldused, ohtude väljaselgitamine, ennetavate tegevuste määramine, kriitiliste punktide kontroll, seiremeetodid, korrigeerivad tegevused ja registreerimine, vedu ja veovahendid, puhastamine ja desinfitseerimine, kahjurite tõrje, jäätmete kogumine ja äravedamine, joogivesi ja laboratoorsed uuringud, töötajate tervislik seisund ja isiklik hügieen, töötajate koolitus, mittekvaliteetsest toodangust teavitamine ja tagastamise korraldamine, kirjalike materjalide (dokumentatsiooni) koostamine ja säilitamine, enesekontrollisüsteemi perioodilise ülevaatuse kord (audit).
 • suund 2: kui osaleb toitlustusettevõte, kauplus, lastehoiuasutus jt käitleja, läbitakse paralleelselt punktid: eeltingimuste programm ja HACCP põhimõtted vastavalt enesekontrolliplaani koostamise juhendile SIIN (teid suunatakse VTA kodueleheküljele) või kaupluse hügieenitavajuhendile SIIN(teid suunatakse Kaupmeeste Liidu koduleheküljele).
 • test

Õppemeetod: Õppija osaleb 4 akadeemilise tunnises auditoorses ja 4 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.