Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus I eksamiks ettevalmistav koolitus

Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus I eksamiks ettevalmistav koolitus

Mis on Hügieenipass? Hügieenipass on ainuke aktsepteeritud toidukäitlemisalaseid teadmisi tõendav dokument Soome Vabariigis, mida tunnustab Evira. Eestis taotlevad Hügieenipassi need, kes soovivad, et sertifikaadi kehtivus oleks piiramatu. Kindlasti tuleb ettevõtteenesekontrolliplaanis nimetada, millised ametikohad võivad läbida Hügieenipassi koolitust ja taodelda kehtivusajata Hügieenipassi (reeglina on selleks mitte voolav tööjõud). Hügieenipassi saavad taodelda ka eraisikud, kes teavad, et tegelevad toidukäitlemisega pikemal perioodil (näiteks igasuvine praktikant, peakokk, stjuuardess).

Õppekava koostamise alus, vastavus: Toiduseadus; Euroopa Pardlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusega nr 852/ 2004 (29.02.2004) toiduainete hügieeni kohta; märgistamise määrus 1169/2011. Sh: Toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine (kohustuslik alates 31.12.2016).

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi ja meelde tuletanud toiduhügieeni põhitõed.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud, kuidas kaitsta toitu ohu eest, kuidas ta saab oma ülesannete ulatuses toiduhügieeni tagada.

Sihtgrupp: 1) kõik toitu käitlevad töötajad, näiteks peakokad, iga-aastased suvised praktikandid, stjuuardessid, laevatöötajad. 2) Isik, kes soovib töötada Soomes toidu käsitsejana ja läheb eksamit sooritama Soome.

Täpsustus nr 2) sihtgrupile: Toiduainete hügieenireeglid on reguleeritud EÜ määruses 852/2004, ja Toiduaktis (23/2006) ning selle muudatuses (muudatused äratoodud siin: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2006/20060023). Toidukäsitsejad, kes peavad omama hügieenipassi on selgitatud Toiduaktis sektsioon 27. Siia kuuluvad näiteks kohvikute, restoranide, köökide, erinevate kioskite, kiirtoidurestoranide, toidupoodide ja toidutootmise tehase töötajad. Märkus: hügieenipassi peavad omama ka need, kes puutuvad kokku lahtise kiirestirikneva toiduga kokku rohkem kui 3 kuud. Toidukäitlejad (ettevõtjad) on kohustatud tagama oma kulul, et töötajad kes puutuvad kokku toiduainetega saaksid väljaõppe ja juhised, mis puudutavad nende tööülesandeid. Hügieenipassi peab omandama 3 kuu jooksul alates tööle asumisest. Kui inimene töötab samas ettevõttes/ tootmises rohkem kui ühe ametipositsiooni peal ning ta puutub kokku lahtise kiirestirikneva toiduga, siis arvutatakse hügieenipassi vajadus tagasiulatuvalt (Toiduakt, sektsioon 27, lõik 2)

Keeled: Eesti keel

Õppe alustamise tingimused: Isik, kes soovib töötada Eestis või Soomes toidu käsitsejana. Koolituse läbides saavad ettevalmistuse sooritada Hügieenipassi eksam. Hügieenipassi eksami eduka läbimise järgselt väljastatakse pass, millel puudub kehtivusaeg. (NB. Hügieenipassi kehtivus on sõltuvuses inimese käitumisega ettevõttes ja seda kontrollib VTA (Eestis) ja EVIRA (Soomes)).

Õppe maht: 5 AK H, millest 4,5 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 0,5 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu:

1) toiduhügieeni olulised aspektid, isiklik hügieen, toidumürgistused, ohud ja riskifaktorid, vastutusalad, puhastus ja desinfitseerimine, enesekontroll HACCP ja seiresüsteem, jäätmekäitlus, (nendele, kes Soome lähevad tööle:  Oiva-süsteem) ning seadusandlus (sh Euroopa Liidust tulenevad).

2) Toiduhügieenipassi eksami seitse peatükki : 1. Mikrobioloogia; 2. Toidumürgistused; 3. Hügieenilised töövõtted; 4. Isiklik hügieen; 5. Puhastamine- ja desinfitseerimine; 6. Seiresüsteem käitlemiseruumides; 7. (vastava riigi Eesti/Soome) toidu õigusaktid ja institutsioonid

Info: eksam sooritatakse eraldi ajal. Koolitus valmistub ette eksamiks. Peale koolituse läbimist saab osaleja võimaluse iseseisvalt valmistuda ning annab ise teada, millal ta on valmis eksamit sooritama. Soovi korral saab eksami sooritada kohe peale koolitust. Hügieenipassi eksam tuleb eraldi osta

Õppemeetod: Õppija osaleb 4,5 akadeemilise tunnises auditoorses ja 0,5 akadeemilise tunnises iseseisvas töös.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Et eksam edukalt läbida peab skoor olema vähemalt 34 punkti 40-st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus, mille koondnimetus on hügieenipass.

EKSAMIST

Hügieenipassi eksami saate sooritada peale Hügieenipassi koolituse läbimist. Eksami saate sooritada koheselt peale koolitust või leppides koolitajaga kokku endale sobiv uus aeg. Kui Hügieenipassi eksam viiakse läbi Eestis ja see edukalt sooritatakse, siis väljastatakse pass, mis kehtib vaid Eestis. Hügieenipassi eksamit saab sooritada kolmes keeles: eesti, vene ja inglise keeles.

Hügieenipassi eksam sooritage selles riigis, kus te soovite, et Hügieenipass kehtib. Eestis on eksami sooritamise juhised siin:  eksam sisaldab 40 küsimust. Valida tuleb kahe vastusevariandi vahel- “õige” või “vale.” Et eksam edukalt läbida peab skoor olema vähemalt 34 punkti 40-st. Eksida võib 6 vastusega (kaasa arvatud). Väited on erinevatest toiduhügieeni puudutavatest teemadest. Teil tuleb märkida X ’’õige’’ või ’’vale’’ kasti, sõltuvalt sellest, kas te nõustute väitega või mitte. Lugege hoolikalt küsimused läbi, sest eksamis on mõlemaid: nii positiivseid (stiilis  ’’üks asi mõjutab midagi’’) kui ka negatiivseid väiteid (stiilis ’’mingi asi ei mõjuta  midagi”). Vastamise jaoks aega 45 minutit. Te võite lahkuda eksamiruumist peale 20 minuti möödumist eksami algusajast arvates. Eksamineerija teatab aja täitumisest ning annab ise lahkumiseks loa.

Kui olete Eestis Hügieenipassikoolituse läbinud ja soovite tööd teha Soomes, siis tuleb eksam sooritada Soomes. Vaadake aegasid siit: http://www.hygieniapassi.fi/