Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Felola poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Felola Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast.
1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust ja vabahariduslikku koolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. Koolituskeskuse põhiväärtusteks on praktilisus, austus, kõrge kvaliteet.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selle otstarbeks rekonstrueeritud koolituskeskuse ruumis või koolituse tellija poolt pakutud kohas, mis vastavad tervisekaitsenõuetele.
2.2 Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv ja turvaline seal õppida
2.3 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust. Põhieesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.Kõik kursused/koolitused on üleval koolituskeskuse kodulehel.
2.4 Koolitustele on võimalik registreeruda e-kirja või telefoni teel. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt.
2.5 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.
2.6 Igaks koolituseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektrooniliselt.Koolitusel osalejad saavad koolituseks vajalikud õppematerjalid., Koolituse põhiõppematerjal ehk õpik on osalejatele tasuline. 
2.7 Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni või auditoorsete konsultatsioonide kaudu

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
13) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolituskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Koolitaja esitab koolituskeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta. Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse pärast tagasisidelehtede saamist.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Õppijatelt kogutakse koolituse/kursuse lõpus tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule, koolitajale, korraldusele ning sh antakse võimalus kursusel/koolitusel osalejal teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul. 
5.2 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.