Inglise keel B2

Inglise keel B2-taseme kursus on neile, kellel on põhjalikke teadmisi inglise keeles. Kasulik on ka neile, kes õppisid B1-taseme kursustel.

Koolituse eesmärk: omandada võõrkeel edasijõudnud keelekasutaja tasemel.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 300 akadeemilist tundi õpet, millest 220 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.

Omandatavad suhtlusoskused:
Arvamuse avaldamine, diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel, informatsiooni vahetamine, esitluste läbiviimine erinevatel elulistel teemadel, arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine, töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide kirjutamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab erialaartikleid, ka väljaspool oma asjatundmust, kui tal on võimalik oma terminitõlgenduste kinnituseks kasutada sõnaraamatut.
• Loeb paljusid tekste üsna vabalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist.
• Mõistab kaasaaegseid probleemartikleid ja ülevaateid, kus autorid väljendavad lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi.
• Suudab analüüsida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike.
• Oskab järjestikku esitada läbimõeldud põhjendusi.
• On võimeline tegema oletusi põhjuste, tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade kohta.
• Suudab jälgida keeruka arutluskäigu ja keelekasutusega loengute, aruannete jms põhisisu.
• Mõistab enamikke teleuudiseid jm päevakajalisi saateid, sealhulgas dokumentaalsaateid ja –filme ning suuremat osa muid filme, otseintervjuusid, vestlussaateid, telelavastusi vm, mis on üldkeelsed.