Inglise keel C1

Inglise keel C1-taseme kursus on neile, kes valdab nii kirjalikku kui ka suulist keelt, aga tahaks täiustada oma teadmisi ja oskusi. Sobib väga B2-taseme kursustel õppinud inimestele.

Koolituse eesmärk: omandada võõrkeel vilunud keelekasutaja tasemel, saavutada vaba suhtluse pädevus.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 400 akadeemilist tundi õpet, millest 220 auditoorset ja 180 iseseisva töö tundi.

Omandatavad suhtlusoskused:
Arvamuse ja eriarvamuse väljendamine, diskuteerimine, informatsiooni jagamine, esitluste läbiviimine, läbirääkimiste pidamine, sundimatus vestluses osalemine, anekdootide jutustamine, e-mailide kirjutamine, telekonverentsi läbiviimine jne.

Õpitulemused: 
• Mõistab üksikasjalikult pikki keerukaid kasutusjuhendeid ja tegevusjuhiseid.
• Mõistab ja oskab tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a. abstraktseid, keeruka ülesehitusega või tugevasti argikeelsed ilukirjandus- jm tekste.
• Oskab põhjendada oma seisukohti ja esitada asjakohaseid näiteid.
• Oskab esitada struktureeritud arutluskäike, tuues välja olulisemad seisukohad ja oma väiteid kinnitavad faktid.
• Oskab kirjutada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi keerulistel teemadel.
• Suudab kirjutada ilma sõnastiku abita ja nii hästi, et tema keelekasutust on vaja kontrollida vaid tähtsa teksti puhul.