Soome keel B1

Soome keel B1-taseme kursus on neile, kellel on algteadmisi soome keeles. Sobib ka A2-taseme kursustel õppinud inimestele. 

Koolituse eesmärk: omandada keeleoskus iseseisva keelekasutaja ehk suhtlusläve kõrgemal tasemel.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 200 akadeemilist tundi õpet, millest 120 auditoorset ja 80 iseseisva töö tundi.


Omandatavad suhtlusoskused:
Oma arvamuse, nõuannete avaldamine, palvete ja ettepanekute edastamine, informatsiooni hankimine, nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, rahulolu ja rahulolematuse väljendamine, kaebuste edastamine ja kaebustele reageerimine, hulga ja koguse väljendamine, kaastunde ja poolehoiu väljendamine, arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine, töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide kirjutamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab lihtsaid tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
• Oskab leida ja mõista teavet igapäevatekstides.
• Mõistab üldist arutluskäiku tekstis, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest.
• Oskab kirjutada lühikesi ettekandeid.
• Oskab kirjeldada ootamatute sündmuste olulisemaid üksikasju.
• Oskab kirjeldada unistusi, soove, püüdlusi.
• Oskab kirjeldada raamatu või filmi sisu ja oma muljeid.
• Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid.
• Oskab konteksti põhjal tabada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja saab aru lausete mõttest kui teema on tuttav.
• Suudab jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge.
• Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.
• Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on tuttav, esitus lihtne ja ülesehitus selge.
• Mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui teema on tuttav, jutt suhteliselt aeglane ja selge.
• Suudab jälgida paljusid filme, kus pilt ja tegevus kannavad süžeed ning kus sündmustik on lihtne ja selge.