Soome suhtluskeel

Suhtluskeele kursused hõlmavad igapäevaelus kasutatavaid teemasid. Kuna keeleõppijate põhiprobleemiks on enamasti vähene julgus võõrkeeles suhelda, siis suhtluskeele kursus keskendubki eeskätt väljendusoskuse arendamisele ja annab kindluse õpitavas keeles suhelda.


Suhtluskeele kursusel õppija:

  • oskab aru saada infost erinevatel teemadel ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;
  • mõistab nii elavat kui ka salvestatud  liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;
  • saab aru vestluse sisust, kõneleja seisukohtadest, kavatsustest ning vestluse formaalsusastmest;
  • oskab spontaanselt alustada vestlust erinevatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);
  • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides eri teemadel;
  • saab aru vestluspartneri sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest;
  • oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi paljudel teemadel, mis seostuvad isikliku kogemusega, rääkida tundmustest ja tuua esile sündmuste isiklikku tähtsust;
  • saab grammatika alaseid teadmisi, et väljendada oma mõtteid, arvamusi jt arusaadavalt ja korrektselt.

Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 70 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.